SijaisSari -palvelun kuvaus, ehdot ja käytännöt

Tämä on FlipEra Oy:n SijaisSari -palvelun asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita sekä sidosryhmiä koskeva selvitys SijaisSari -palvelun käytännöistä ja ehdoista. Dokumentti kuvaa miten palvelu toteutetaan. 

Palveluntuottaja

FlipEra Oy                y-tunnus 3108503-5
Osoite:                      www.flipera.fi
Puhelin:                     +358 40 669 1551
Sähköposti:               backoffice@flipera.fi

Palveluvastaava        Sari Péry, sari.pery@flipera.fi

 

Palvelun kuvaus

SijaisSari -palvelu tuottaa tilaajan/asiakkaan tarpeen mukaisia korkealaatuisia ja ammattitaitoisia opetus- ja ohjauspalveluita verkossa, lähitapaamisissa ja/tai monimuotoisesti. 

Palvelun kohderyhmä

SijaisSari -palvelu on suunnattu koulutuksen järjestäjille, joilla on tilapäinen, akuutti tarve ammattitaitoiselle opettaja-ohjaajalle. 

Palvelun tavoitteet ja hyödyt

SijaisSari -palvelun tavoitteena on helpottaa koulutuksien järjestämistä nopeasti muuttuvassa maailmassa ja yllätyksellisissä tilanteissa. Asiakas saa tarvittaessa nopeasti käyttöönsä ammattitaitovaatimukset täyttävän opettaja-ohjaajan, jolla asiakas voi sijaistaa esimerkiksi sairastunutta opettajaa.

 

SijaisSari -palvelu on asiakkaalle hallinnollisesti kevyt ja näppärä tapa paikata tilapäisesti opettaja-ohjaaja resursseja siten, että koulutuksen laadukkuus ja sujuvuus säilyvät eikä asiakkaan tarvitse sitoutua pitkäaikaisesti palveluun.

Palvelun elinkaari

Palvelun elinkaari määräytyy asiakkaan yksilökohtaisen tarpeen mukaisesti. SijaisSari -palvelun voi tilata minimissään yhdeksi (1) tunniksi ja maksimissaan kymmeneksi (10) päiväksi kerrallaan. Palvelun tilaaminen on kertaluonteista eikä velvoita asiakasta määrä- tai jatkotilauksiin. Laajemmista opintokokonaisuuksien toteutuksista neuvotellaan erikseen.   

Palvelun tilaaminen

Palvelun voi tilata täyttämällä varauspyynnön osoitteessa 
https://www.flipera.fi/sijaissari tai soittamalla numeroon 040 669 1551. 

Palvelutilaus

Varauspyynnön vastaanottamisen vahvistusilmoitus ei ole palvelutilaus vaan varauspyyntö muuttuu palvelutilaukseksi, kun palveluntuottaja vahvistaa varauspyynnön muuttumisen palvelutilaukseksi tilaajalle/asiakkaalle erillisellä sähköpostilla tai puhelimitse. Palveluntuottajan vahvistama palvelutilaus muuttuu palvelusopimukseksi kun tilaaja/asiakas hyväksyy palveluntuottajan vahvistaman palvelutilauksen. 

Palvelun toteuttaminen ja suunnittelu

Palveluntarjoaja on aina henkilökohtaisesti yhteydessä tilaajaan/asiakkaaseen ennen palvelun toteuttamista. Yhteydenoton tavoitteena on kartoittaa yksityiskohtaisesti asiakkaan palvelutarve, toiveet, vaatimukset ja aikataulu sekä sopia kustannuksista ja toteutustavoista.

 

Palvelu toteutetaan asiakaslähtöisesti muotoilemalla palvelu asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Palvelun toteutussuunnittelu on tilaajalle/asiakkaalle maksutonta.

Palveluntarjoajalla on laajat mahdollisuudet toteuttaa palvelua verkossa, etänä ja digitaalisesti sekä kasvokkain lähitapaamisissa. Verkossa toteutettavissa palveluissa voidaan käyttää palveluntarjoajan alustoja, sovelluksia ja työkaluja tai tilaajan/asiakkaan määrittämiä työkaluja. Lähitapaamisissa tapahtuvassa opetuksessa ja ohjauksessa palvelun tilaaja/asiakas vastaa asianmukaisten tilojen järjestämisestä.

Palvelua tuotetaan suomen- tai englanninkielellä.

Palvelun muutokset

Toteutussuunnittelun jälkeen palveluun tehtävistä muutoksista on sovittava erikseen hyvissä ajoin ennen varattua palveluajankohtaa, kuitenkin vähintään 24 tuntia ennen. Aihealueen muuttuessa kokonaan, kyseessä on uusi palvelutilaus. 

Jos muutoksille ilmenee tarvetta silloin kun palveluajankohtaan on vähemmän kuin 24 tuntia, tehtävistä muutoksista peritään sovittu tuntihinta muutostyöhön käytetyn ajan mukaisesti.  

 

Palvelutilauksen peruuttaminen ja siirtäminen

 

Vahvistetun palvelutilauksen voi perua tai siirtää ilman erillistä kustannusta 24 tuntia ennen varattua palveluajankohtaa. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50% palvelun sovitusta hinnasta. Sikäli kun palveluntuottaja on fyysisesti ennättänyt siirtyä asiakkaan toivomaan sijaintiin ennen peruutusta, peritään sovittu palveluhinta täysimääräisenä matkakuluineen. 

Palvelutilauksen peruuttaminen tai siirtäminen tehdään kirjallisesti ja toimitetaan osoitteeseen sari.pery@flipera.fi

Palvelun hinta

Palvelun hinta on 45€/h + alv24%

 

Hinta on kiinteä tuntihinta ja se sisältää toteutettavan palvelun suunnittelun. 

Verkossa tehtäviin toteutuksiin ei sisälly muita kuluja.
Fyysistä läsnäoloa vaativien tapahtumien päivärahat ja matkakulut veloitetaan kiinteän tuntihinnan lisäksi. 

 

Laajojen opintokokonaisuuksien toteuttamisesta ja hinnoittelusta sovitaan erikseen.

Maksuehdot

Palveluntarjoaja laskuttaa asiakasta tehdyn työn mukaisesti sähköisellä tai perinteisellä laskutuksella asiakkaan toiveen mukaisesti. 

 

Maksuehto 10 päivää, viivästyskorko korkolain mukaisesti.

Mahdolliset huomautukset laskusta on tehtävä seitsemän (7) päivän sisällä laskun päiväyksestä. 

Vastuut ja velvollisuudet

Tilaaja/asiakas pyrkii tekemään varauspyynnön mahdollisimman hyvissä ajoin ja sitoutuu antamaan palveluntarjoajalle riittävän kattavat tiedot palvelun laadukkaan toteuttamisen varmistamiseksi. Tilaaja/asiakas ei välitä palveluntarjoajalle sellaisia yleisiä- tai henkilötietoja, joiden välittäminen ei ole palvelun suunnittelun tai toteuttamisen kannalta välttämätöntä. 

Tilaaja/asiakas tiedottaa palveluntarjoajaa viivytyksettä sellaisista muutoksista, jotka vaikuttavat palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sikäli kun palvelu tuotetaan siten, että se vaatii fyysistä läsnäoloa, tilaaja/asiakas vastaa tarkoituksenmukaisten tilojen hankkimisesta/varaamisesta sekä kaikista tällaisten tilojen muodostamista kustannuksista sekä tarvittavista vakuutuksista. Tilaaja/asiakas vastaa palveluun osallistuvien terveys- ja turvallisuus käytäntöjen toteutumisesta. 

Tarvittaessa tilaaja/asiakas hankkii ja myöntää palveluntarjoajalle pääsyn sellaisille alustoilleen ja tietoihinsa, jotka ovat palvelun tuottamisen kannalta välttämättömiä. Palveluntarjoaja sitoutuu hyödyntämään kaikkea täten haltuunsa saamaa tietoa luottamuksellisuus periaatteiden mukaisesti ehdotonta huolellisuutta noudattaen.

Palveluntuottaja sitoutuu suunnittelemaan tuotettavan palvelun sisällöt yhteistyössä tilaajan/asiakkaan kanssa ja toteuttaa ne sovitusti. Jos sovittu palvelun luonne jostain syystä muuttuu merkittävästi ja tällä voidaan kohtuudella olettaa olevan merkittävä vaikutus kustannuksiin, on tilaajan/asiakkaan ja palveluntarjoajan sovittava menettelytavoista erikseen, ennen palvelun tuottamista. 

Palvelun elinkaaren päättyessä palveluntuottaja ei ole velvollinen päivittämään mitään palvelussa jaettuja materiaaleja tai niiden sisältämää tietoa. Materiaalien ja niiden sisältämien tietojen päivittämisestä sovitaan erikseen. 

Palveluntuottajalla on oikeus käyttää tarvittaessa alihankkijoita ja palvelutarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että se huolellisuutta noudattaen täyttää omalta osaltaan vakuutus-, viranomais- ja tarvittavat tilaajavastuulain velvoitteet.

Luottamuksellisuus

Luottamuksellista tietoa on kaikki sellainen tieto mikä liittyy tilaajan/asiakkaan/palveluntuottajan (myöhemmin osapuolet) toimintaan tai toiminnan suunnitteluun ja jota voidaan kohtuudella pitää tilaajan/asiakkaan/palveluntuottajan alku- ja omaperäisenä sekä yksityisomistuksellisena. Tällaista tietoa on esimerkiksi, mutta ei rajatusti, toisen osapuolen liiketoimintaprosessit, koulutus- ja toteutusmenetelmät, asiakas- ja opiskelijarekisterit, koulutusmäärät ja henkilöstötiedot tai mikä tahansa sellainen tieto, jota ei voida pitää yleisesti tunnettuna toimialalla ja jonka julkistamisen voidaan olettaa aiheuttavan vahinkoa tilaajalle/asiakkaalle/palveluntuottajalle.

Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta, julkistamatta, ilmoittamatta, raportoimatta ja käyttämättä mihinkään tarkoitukseen mitään sellaista luottamuksellista tietoa, joka on saatu tietoon palvelua suunnitellessa tai tuottaessa toiselle osapuolelle ellei toinen osapuoli valtuuta muuta tai ellei julkinen viranomainen/virkavalta toisin määrää.

Kaikki osapuolten toimittama suullinen tai kirjallinen tieto sekä materiaalit luokitellaan luottamukselliseksi tiedoksi huolimatta siitä kuinka kauan palvelun elinkaari kestää tai mitä kautta ne on toiselle osapuolelle toimitettu. Jos ei ole varmaa, onko jokin tieto luottamuksellista vai ei, kohdellaan sitä kuin luottamuksellista tietoa. 

Kaikessa tiedon käsittelyssä ja käytössä osapuolet noudattavat lakeja ja asetuksia sekä tilaajan/asiakkaan/palveluntuottajan ohjeita. 

 

Käyttö- ja immateriaalioikeudet 

SijaisSari -palvelussa tuotettava sisältö on ensisijaisesti FlipEra Oy:n omaisuutta. Yksittäiselle tietoaineistolle määritellään käyttölupa eli lisenssi tilaajan/asiakkaan tarpeisiin. Tietoaineisto on suomen- tai englanninkielistä. Tilaajalla/asiakkaalla ei ole oikeutta myydä, esittää, jakaa tai levittää tietoaineistoa laajemmin kuin sen ryhmän sisällä, jolle palvelu on hankittu eikä aineistoa saa käyttää taloudellisen hyödyn tavoitteluun. 

Tietoaineiston käyttöluvan haltijan on huolehdittava myöhemmän käytön yhteydessä siitä, että SijaisSari -palvelun ja FlipEra Oy:n oikeuksia kunnioitetaan eikä aineistoa saateta palveluntuottajan kilpailijoiden saataville eikä sitä esitetä missään sopimattomassa yhteydessä siten, että se voisi loukata palveluntuottajan oikeuksia. 

Tietoaineiston käyttölupa myönnetään creative commons -lisenssillä CC BY-NC-ND (tekijä mainittava,  ei kaupalliseen käyttöön, ei muokattava). Tietoaineistoa ei saa kääntää toiselle kielelle ilman palveluntuottajan hyväksyntää. 

Palvelun elinkaaren päättyessä, palvelutuottaja palauttaa tilaajalle/asiakkaalle kaiken sellaisen omaisuuden, dokumentaation, tallenteet ja luottamuksellisen tiedon, mikä on asiakkaan omaisuutta. 

Palvelun tuottajan itsenäisyys

Palveluja tilatessaan ja hankkiessaan tilaaja/asiakas nimenomaisesti hyväksyy, että palveluntuottaja toimii itsenäisenä toimijana eikä työntekijänä. Tilaaja/asiakas tiedostaa, ettei palvelujen tilaaminen ja hankkiminen muodosta partneruutta tai yhteisyritystä osapuolten kesken ja kyseessä on yksinomaan sovitun ajan kestävä palvelusopimus. 

Tietoturva

SijaisSari -palvelun suunnittelussa ja tuottamisessa huomioidaan tietoturvallisuuden vaatimukset ja tuotantoympäristö on turvallinen. Integraatiot ja yhteydet palveluun toteutetaan turvallisesti ja tietoturvallisuusvaatimusten täyttymistä ja toteutusta arvioidaan säännöllisesti. Myös palvelun riskejä seurataan. Palvelun suunnittelussa ja tuottamisessa huomioidaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö ja henkilötietojen käsittelyyn on laadittu tietosuojaselosteet. 

SijaisSari -palvelu noudattaa tilaajan/asiakkaan tietoturvaohjeistuksia ja näiden ehtojen luottamuksellisuus periaatteita. 

Henkilötietojen käsittely

SijaisSari -palvelun tilaajien henkilötietoja käsitellään siinä laajuudessa kuin lakisääteiset velvoitteet niin edellyttävät ja siten kuin FlipEra Oy:n tietosuojaselosteessa kuvaillaan. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tilaajan suostumus ja rekisterinpitäjä kerää ainoastaan tietoja, jotka ovat palvelun tuottamisen ja kehittämisen kannalta välttämättömiä. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käsitellään ainoastaan tarpeellisen ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä tai kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn.

Palvelun tuottamiseen ja toteuttamiseen liittyviä tietoja kerätään tilaajalta asiakassuhteen alkaessa ja luonnollisilta henkilöiltä itseltään. Lisäksi luonnollisten henkilöiden tietoja voidaan vastaanottaa rekisterinpitäjän palveluita ostavien organisaatioiden tai tilaajan kautta, jolloin tietojen luovuttajalla on velvollisuus tiedottaa tietojen käsittelystä asianomaisia. Kaikkien tahojen kanssa, joilta tietoja voidaan perustellusta syystä vastaanottaa, tehdään tietojenkäsittelyyn liittyvät lainmukaiset sopimukset ja tietoja käsitellään aina luottamuksellisina.

Palveluntuottaja ei luovuta eikä siirrä mitään palvelun tuottamisen ja toteuttamisen yhteydessä vastaanotettuja tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Voit tutustua tarkemmin tietosuojaselosteeseemme tästä. 

Reklamaatio

Tilaaja/asiakas voi esittää reklamaation, jos palveluntuottajan toiminta ei vastaa sovittua. Vastaus reklamaatioon annetaan seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun reklamaatio on toimitettu palveluntuottajalle. Vastaus sisältää kuvauksen toimista, jotka on tehty reklamointi kohteen/aiheen korjaamiseksi. Tilaajan/asiakkaan pyynnöstä palveluntuottaja on velvollinen osallistumaan neuvotteluihin, jotka koskevat reklamaatioita, palveluntuottajan toimintaa tai palvelusopimusrikkomuksia. 

Korvaukset ja sopimusrikkomukset

Palvelusopimuksen synnyttyä osapuolet ovat oikeutettuja korvaukseen, jos toisen osapuolen toiminnasta on aiheutunut sopimusrikkomus. Jos rikkomus on tehty tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella, korvaus sisältää myös välilliset vahingot.

 

Tilaaja/asiakas on oikeutettu korvaukseen kaikista välittömistä vahingoista, kustannuksista ja ylimääräisistä maksuista, jotka aiheutuvat palveluntuottajan viivästyksestä, virheestä tai huolimattomuudesta ellei viivästys, virhe tai huolimattomuus johdu asiakkaan toimista tai ForceMajeure -tapahtumasta. 

 

Force Majeure

 

Palvelusopimuksen osapuolet tiedottavat ForceMajeure -tapahtumasta toista osapuolta viivytyksettä. ForceMajeure tarkoittaa tapahtumia, jotka ovat itsenäisiä, ennustamattomia, odottamattomia, mahdottomia välttää tai voittaa ja sopimuksen osapuolten vaikutusvallan ulkopuolella. 

Laadittu 1.9.2021. Päivitetty 8.9.2021.

Takaisin varauspyyntöön